10 กรกฎาคม 2562 ประชารัฐบึงกาฬร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิตกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรหน้าแล้ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190710092704708

ที่บริเวณห้วยทรายน้อย บ้านนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายอำเภอศรีวิไล พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอศรีวิไล ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาบ้านนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแสง จำนวน 120 คน ร่วมกันจัดทำฝายมีชีวิต เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ซึ่งจะสามารถใช้กับพื้นที่การเกษตรได้ถึง 1 พันไร่ โดยในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านจะปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เช่น ปลูกข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว และพืชผักสวนครัวอายุสั้น เป็นต้น เพื่อเป็นรายได้เสริม นายอำเภอศรีวิไลได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างฝายมีชีวิต ในลำห้วยทรายน้อยแห่งนี้ เป็นการทำงานแบบประชารัฐ มีทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชน ทำงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ ร่วมแรงร่วมใจใครมีอะไรก็นำมาสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม แรงงาน โดยไม่มีค่าจ้างแต่อย่างใดเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในทุกภาคส่วน และประชาชนในชุมชน